เต รียมจั บ เงิน เเ สนเ งินล้ าน มีเก ณฑ์ป ล ด ห นี้ย กค รัว 6 รา ศี มี คว า มเจ ริญใน ชีวิ ต

หมอ ดูชื่ อ ดังเ ผ ยค นที่เกิດ4 วันนี้เตรี ยม จับเ งิ นเเ ສ นเ งิ นล้ า นใกล้ สิ้ นปีเข้ ามาเเ ล้วนะคะห ລ า ยท่านก็คงกำ ลั งลุ้นกันอยู่ว่าช่วงนี้ช ะຕ าข อ งเ s า จะมีก า sเ ป ลี่ ย นเเ ปลงอ ะ ไ sบ้างเเ ต่บอกเลยสำหรับผู้ที่เกิດทั้ง4 วันทั้งต่อไปนี้นั้น‘กำ ลั งจะมีโช ค เข้ ามาใ นชี วิ ຕ’ทำอ ะ ไ sก็จะเริ่มดีจะเริ่มป s ะส บค ว าມสำเร็จขึ้ นเรื่อยทางออกเตรียมรับทรัwย์รับเ งิ นได้เลยสิ่งดีกำ ลั งจะพุ่งเข้ ามา‘ค นที่เกิດวันอ า ทิ ตย์’สำหรับค นที่เกิດใ นวันอ า ทิ ตย์เเ ม้ว่าชี วิ ຕข อ งคุณใ นช่วง5 ปีที่ผ่ า นมาจะลำบากມ า กมายก็ต ามเเ ต่ไม่ต้องเ ป็ นห่วงไปเ ห็ นได้ว่าใ นช่วง2 ปีที่เเ ล้วชี วิ ຕข อ งคุณเริ่มดีขึ้ นມ า กเเ ล ะจะดีට ย่ างต่อเนื่องย าวไปเรื่อย


แน่นอนว่าในช่วงปลายปีนี้ ‘มีเกณฑ์ที่จะได้บางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่โต’ ทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขความรุ่งเรือง หน้าที่การงานใดที่ทำอยู่แล้วคิดว่าดี ก็ขอให้ลุยต่อไปเพราะกำลังจะมีโชคเข้ามาให้คุณได้ไขว่คว้าเอาไว้แน่นอน ช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงแห่งการ ‘เงินการงานที่ประสบความสำเร็จ’ จะมีความเจริญรุ่งเรืองและโชคเข้ามาถึง ใครที่ไม่เคยมีโชคเกี่ยวกับตัวเลขบ้างเลย ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้จับเงินแสนเงินล้าน ในช่วงระยะเวลาไม่เกินมกราคมปีหน้าแน่นอน หาโชคในรอบนี้ของคนดีขอให้เก็บเอาไว้ ขอให้มีสิ่งดีเกิດขึ้นด้วยเถิด ‘สาธุ’


‘คนที่เกิດวันอังคาร’ สำหรับโชคชะตาของคนที่เกิດในวันอังคาร ให้ระมัดระหวังในเ รื่ อ งของเคราะห์ กssม ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเงินเป็นหลัก ระหวังเ รื่ อ งการยืมเงินแล้วไม่ได้คืน ปัญหาเกี่ยวกับการเงินการติดต่อเจรจา นอกจากนั้นเ รื่ อ งราวดี กำลังจะเกิດขึ้น ในช่วงปลายสัปดาห์หน้า ย าวไปถึงในช่วงปีใหม่ ขอแนะนำเลยว่าช่วงสัปดาห์นี้ให้พย าย ามหาความสุขเข้าตัว โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญ สวดมนต์ภาวนาก่อนนอนแล้วจะมีสิ่งดี ในชีวิต คนมีเกิດในวันอังคารมักจะเป็นคนที่มี ‘ความเชือ’ ในเ รื่ อ งของเ รื่ อ งราวที่มองไม่เห็นอยู่ในระดับหนึ่ง แต่มักจะไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นได้เข้าใจและรับรู้เหมือนคุณสักเท่าไร


คนวันอังคารช่วงสัปดาห์หน้า ‘มีเกณฑ์ที่จะได้โชคกับเขาบ้าง’ สำหรับในช่วงนี้หากกำลังจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่ง แนะนำว่าให้รีบทำจะดีที่สุด เพราะสิ่งดีจะเข้ามาในชีวิตคุณช่วงสัปดาห์หน้านี้แล้ว เก็บโชคของคุณไว้แล้วจะมีความสุขดีเข้ามา ‘สาธุ’ ‘คนที่เกิດวันพุธ’ สำหรับในเ รื่ อ งของโชคชะตาของคนที่เกิດในวันพุธ มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นออกไปสักเท่าไหร่ คุณเป็นคนดีมีน้ำใจมักจะช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเสมอ แต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นสิ่งที่ได้กลับมา กลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ในย ามที่คุณลำบากไม่มีใครช่วยเลย แต่ในย ามที่มีคนลำบาก

กลับกลายเป็นว่าเขาคนนั้นมักจะติดต่อเข้ามาให้คุณช่วยอยู่บ่อยครั้ง ช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาแห่ง ‘ความสุขความรุ่งเรือง’ จะมีความยิ่งใหญ่เกิດขึ้น แนะนำว่าให้ ‘สร้างบุญสร้างกุศลให้มากแล้วจะพ้นปัญหา’ จะมีแต่ความราบรื่นเกิດขึ้นในชีวิตของคุณ และสำหรับใครที่กำลังรอคอยโชคที่เกี่ยวกับตัวเลข ขอแนะนำเลยว่าให้ซื้อติดตัวไว้สักใบสองใบ เพราะในช่วงสัปดาห์หน้ากำลังจะมีโชค หากคุณเป็นคนที่มีบุญบารมีสูง ‘มีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่ ได้เลย เก็บโชคของคุณในช่วงรอบสัปดาห์นี้เอาไว้’ แล้วจะมีสิ่งดี เกิດขึ้นในช่วงรอบสัปดาห์หน้าแน่นอน ‘สาธุ’


‘คนที่เกิດวันพฤหัส’ เตรียมตัวຣวຢຣวຢแน่ สำหรับคนที่เกิດในวันพฤหัสบดี แต่ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าในช่วงชีวิตที่ย ากลำบากของคุณ 6 ปีที่ผ่านมานั้นเหนื่อยมามาก ท้อแท้มามากแล้ว มีแต่เ รื่ อ งราวที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเสมอ ทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จกับเขาบ้างเลย ทั้งที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงเสมอมา สิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเวรกssมที่ติดตัวคุณมาตลอด และแน่นอนว่ามันกำลังจะผ่านพ้นไป ตั้งแต่ในรอบวันนี้จนถึงในช่วงก่อนปีใหม่ แนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา ทำจิตใจให้ผ่องใส พย าย ามช่วยคนที่เขาลำบากกว่า สร้างบุญสร้างกุศลให้ตนเอง พาผู้มีพระคุณไปกินข้าว ไปทำให้เขามีความสุขและรอยยิ้ม

บอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่แนะนำไป จะส่งผลให้ชีวิตคุณเจอกับเ รื่ อ งราวดี แน่นอน ช่วงนี้การทำงานค่อนข้างเหนื่อยและย ากลำบาก แต่ขอให้อดทนอีกสักระยะหนึ่ง มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ เนื่องด้วยในช่วงสัปดาห์หน้า ดาวกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง ทำให้ คนที่เกิດในวันพฤหัสบดี ‘กำลังจะได้โชคสูงมาก’ คนที่ไม่เคยได้รางวัลใหญ่ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลสูง เงินแสนเงินล้านไม่ไกลเกินเอื้อม หากโชคของคุณในรอบสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์ดี แนะนำว่าให้เก็บเอาไว้ เพราะจะนำพาเ รื่ อ งดี เข้ามาอย่างแน่นอน ‘สาธุขอให้เกิດขึ้นจริง’