มีเ งิ นท องไม่เคยข า ด มือใ ค sคิ ດร้ า ยต้องเเ พ้พ่ายกลั บไปวันเ กิ ດโบราณว่าเ ป็ นค นเก่ง

คนเกิดวันพุธ

คนเกิดวันพุธ เ ป็ นคนที่มีสติปัญหาหลั ก แ ห ล มเ ฉ ลีย วฉล าด โดยจะเก่งไปด้านใดด้านห นึ่ ง ถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชา ญ ด้านนั้นไปเ ล ย

เป็นคนที่ชอบห า ค ว ามรู้ใหม่ เสมอ คุณเป็นคนเพื่อนเยอะไปที่ไหนก็มี แ ต่ ค นรู้ จัก เพราะคุณเป็นคนใจกว้างใจดี

เป็นกันเองในเ รื่ อ งหน้าที่ก า ร ง า นคนเกิดวันพุธมีโอกาสที่จะเจริญก้า ว ห น้ าในสายง า นเพรา ะ ค ว ามสามารถของตัวเองล้วน

ไม่ได้มีใครคอยสนับสนุน อาจจะได้ลาภก้อ น ใ หญ่ตั้งตัวได้ คุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่ง ม า กไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใ ห ญ่ ก็จัดการได้ทั้งหมด

คุณเป็นคนเก่งมากจ น ค น อื่ นทำอะไรคุณไม่ได้นอกจากคุณทำตัวของคุณเ อ ง ม องดูภายนอกคุณดูเป็นคนเฮอามีเพื่อนฝูง ม า ก มา ย

เป็นมนุษย์สังคม แต่จริง แล้วคุณไม่ค่อยเปิดเผยเ รื่ อ งส่ว น ตั ว ให้ใครรับรู้ คุณเป็นคนที่มีมุมของตั ว เ อง เป็นคนที่เข้าถึงย าก แอบซ่อ น อ ะ ไรในใจหลาย อย่ างแบบชนิดที่คนรอบข้า ง ค าดไม่ถึง

คนเกิดวันเส า ร์

คุณรู้ตัวไหมว่า คุณเป็นคนที่โลกส่ ว น ตั ว สูงและเข้าใจย ากมาก ที่สุดในบรรดา 7 วันเกิด คุณมักจะมีมุมลึก ลั บ ที่ คนรอบข้างไม่รู้

คุณเป็นคนเพื่อน เ ย อะแต่กลับขี้เหงา ทั้ง ที่มีคนอยู่รอบกาย แต่ทำไมกลับรู้สึกโ ด ด เ ดี่ ยวก็ไม่รู้ แถมเป็นคน คิ ดมากอีกต่างหาก

ตัวตนจริง กับสิ่งที่แสด ง อ อกนี้คนละเ รื่ อ งภายนอกดูเป็นคนเข้มแ ข็ ง ไม่คิดอะไรแต่ความจริ ง ใ น ใ จอ่อนไหว ม าก

คุณเป็นคนที่มีความสามา ร ถสูง มักทำเ รื่ อ งย ากได้แต่ทำเ รื่ อ ง ง่าย ไม่ค่อยเป็น จ ะ โชคผู้ใหญ่ใจดีนำโชคมาให้โดยที่ท่านไ ม่ ไ ด้ขอ เงินที่ได้มาเยอะมากพอที่จะเอาไป ป ล ด ห นี้ได้