วิธีลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน กู้ยืม 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน กู้ยืม 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อฉุกเฉิน จากธนาคารออมสิน สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินกู้ยืมสูงสุด 10,000 บาท

อัพเดท ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชน ที่ประกอบอาชีพอิสระ ขอกู้ สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินกู้ยืมสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโค

วิด-19 ซึ่งปัจจุบันยังเปิดให้ประชาชนที่สนใจขอกู้

สินเชื่อ จากธนาคารได้ หากมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ นอกภาคการเกษตร เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท

มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

เงื่อนไขสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืมสูงสุด 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

ไม่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อ

ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 เดือน ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก

เริ่มชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระ จากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลา อนุมัติเงินกู้ และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 64

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

เอกสาร หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

โดยโครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น (มายโม่) ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป